jul

Her kommer en liten julehilsen (see English text at the bottom of this post).

Tusen takk for dette første året i NMBU!

Dette har vært et spesielt år, som har vært preget av fusjonen.

Vi har satt oss store mål. Samfunnet har store forventninger til NMBU, og vi har minst like store forventninger til oss selv. Det er kun kvalitet som gjelder, og vi setter store krefter inn på at det skal bli vellykket.

Selv i et krevende fusjonsår kan NMBU vise til sterke faglige resultater. Vi hevder oss stadig sterkere på forskningsarenaene internasjonalt så vel som nasjonalt.

Sammen har vi klart å sette NMBU på kartet, og har i løpet av dette året markert oss blant norske universiteter og på internasjonale arenaer. I løpet av året har vi sett en rekke flotte initiativer til nytt faglig samarbeid på tvers av gammel institusjonstilhørighet.

Blant annet har vi nå både Senter for fremragende forskning, CERAD, og vi har nylig fått Senter for forskningsdrevet innovasjon, Foods of Norway. Begge sentrene involverer forskere på tvers av institutt-, fakultet- og campustilhørighet. Gledelig er det også å se at de to studentmiljøene har funnet hverandre.

Samtidig er det et ubestridt faktum at fusjon er krevende. Det koster krefter og det koster kroner. Og for de fleste har det medført store endringer i arbeidsdagen, nye systemer, ny organisering, nye rutiner og ny kultur og tilhørighet, for å nevne noe.

Og med alt som er nytt, følger mange oppstartsproblemer, mange små og store ting som ikke fungerer, mange spørsmål og til tider frustrasjon. Det er krevende å være lokalisert på to campuser, og vi må finne løsninger som gir gode tjenestetilbud på hele universitetet uavhengig av hvor den enkelte jobber. Vi er utrolig imponert over innsatsen alle har lagt ned for å få NMBU opp å gå. Vi har sett mengder av tålmodighet og god medvirkning.

Vi tar med oss alt det gode vi har stått for i vår lange historie på Adamstuen og på Ås og styrker det i NMBU. Det er et privilegium å få være med å skape et nytt universitet og sammen utvikle noe som er enda bedre.

Tusen takk for innsatsen i 2014, og vi ønsker dere alt godt for julehøytiden og en velfortjent juleferie.

God jul og godt nytt år!

Hilsen Mari og Halvor

MariOgHalvorJulehilsen2014

Thank you so much for this first year as NMBU!

It has been a special year, rather influenced by the merger. We have set high aims for NMBU. Society has high expectations of us, and we have equally high expectations ourselves. Quality in everything we do is what counts, and we put great efforts into achieving success.

Even in a challenging first year of merger, NMBU can present strong academic results. Together we have placed NMBU on the map and have taken an increasingly strong position internationally as well as nationally.

During this first year, we have seen great initiatives of cooperation across old institutional borders. Amongst other successes, we now have both a Centre of Excellence, CERAD, and a brand new Centre for Research-Driven Innovation, Foods of Norway, both involving researchers across departments, faculties and campuses. We are also very happy to see a joint student community emerging cross campuses.

At the same time, it is undeniable that merging institutions is demanding. It is costly both in terms of money and in terms of efforts. For most of us, it has meant changes in our everyday life at work, changes in systems, organization, routines, culture and sense of belonging, to mention a few things.

Moreover, with every new thing comes start-up problems, small and sometimes not so small things that are not working according to plan and lots of questions and sometimes frustration. It is challenging to be located at two different campuses, and we have to find good solutions providing good services to the whole university independent of where people work.

We are truly impressed by the efforts made by all of you to get NMBU up and running. We have witnessed a vast amount of patience and good will in the past year.

We take all the good things that we stood for throughout our long history at Adamstuen and Ås with us and strengthen it in NMBU. It is a privilege to be part of creating a new university and developing something even stronger together.

Thank you so much for all your efforts in 2014. We wish you all the best for the Holidays and a very well deserved vacation.

Merry Christmas and a Happy New Year!
Best wishes,
Mari and Halvor

MariOgHalvorJulehilsen2014 0