FN og mat

Ruth Haug, professor, UMB. Leder av styringsgruppa for UMBs matsatsing

11.11.13 bilde blogg FN og mat

24. oktober fylte FN 68 år – 68 år i tjenesten for en bedre verden. For noen uker siden, 16. oktober, ble FNs matvaredag markert over hele verden. Årets matvaredag rettet som vanlig oppmerksomheten mot matusikkerheten i verden – den knappe milliarden mennesker som fortsatt ikke har tilgang på nok mat til å spise seg mette. Men FN trakk også frem viktigheten av mat i forhold til ernæring, helse og bærekraft (www.fao.org). UMBs Mat satsing «Mat for en bærekraftig framtid» er svært relevant i så måte. Matsatsingen har tre plattformer: MatVerdi, MatSunn og MatGlobal og omfatter både matproduksjon, matsikkerhet, ernæring, helse og bærekraft.

Ifølge FAO var det 842 millioner underernærte mennesker i verden i 2010-12, dvs i gjennomsnitt hver åttende person. I Afrika Sør for Sahara hver fjerde person. Den globale matforsyningssituasjonen for 2013/14 ser lovende ut. Det ligger an til et rekordår med 8 % økning i verdens totale kornproduksjon. Det forventes dermed at produksjonen vil ligge godt over forbruket og at matlagrene vil øke. Matprisene på verdensmarkedet er også på vei nedover. Men selv om det produseres tilstrekkelig med mat totalt sett til å fø verdens befolkning, vil det nok dessverre fortsatt være over 800 millioner mennesker som ikke har tilgang på tilstrekkelig mat i 2013/14. Økt produksjon er en nødvendig, men ikke en tilstrekkelig forutsetning for å sikre alle mennesker tilgang på nok mat til å spise seg mette. Matsikkerhet handler om produksjon og tilgjengelighet, men også om at fattige mennesker må ha råd til å kjøpe maten som blir produsert. I tillegg handler matsikkerhet om ernæringskvalitet og mattrygghet. FN mener at politisk ustabilitet, feilslått politikk, ineffektiv styring, svake institusjoner og markeder som ikke fungerer, er underliggende årsakene til at så mange mennesker ikke har tilgang på tilstrekkelig mat i Afrika Sør for Sahara i dag (UNDP 2012: www.afhdr.org/the-report/; FAO 2013: www.fao.org/publications/sofi/en/).

Jeg får ofte spørsmål om det er nok mat i verden. Det er et viktig spørsmål, men et kanskje enda viktigere spørsmål er om folk har nok å spise. Det har de dessverre ikke. For å sikre at folk har nok å spise både på kort og lang sikt, er det viktig både å øke produksjon og gjøre noe med de underliggende årsakene som bidrar til at folk ikke har tilgang til den maten de trenger for å spise seg mette. Frem mot 2050 regner FAO med at matproduksjonen må øke med cirka 60 %. Den store utfordringen er å tilrettelegge både for en bærekraftig matproduksjonsøkning og samtidig et rettferdig matssystem som sikrer fattige menneskers tilgang på tilstrekkelig mat.