Betydningen av norsk matindustri øker

Gro Steine, leder for matsatsingen ved UMB

Norsk matindstri er i sterk vekst.

Norsk matindustri er i sterk vekst. Det viser den årlige statusrapporten for matindustrien ”Mat og Industri”. De positive funnene ble nylig presentert på seminaret «Betydning av norsk matindustri» i regi av NILF (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning).

Norsk matindustri kan nemlig vise til en sterkere utvikling i antall sysselsatte, antall bedrifter, produksjonsverdi, verdiskapning og investeringer enn øvrig industri de siste årene. Matindustriens relative verdi til annen industri har økt, og i løpet av de siste to årene har det også vært en liten økning i antall sysselsatte. I 2012 var hver femte sysselsatte i industrien ansatt i matindustrien! I dag er det 2000 matbedrifter i Norge. Her er det noen storaktører, men majoriteten er små og mellomstore bedrifter. Norsk matindustri er spredt over hele landet og er en viktig bidragsyter til sysselsetting i distriktene. Det er også en økning det siste året omsetning av lokalmat.

Dette er en positiv retning for matindustrien, men det er også positivt for landbruket. Den delen av norsk matindustri som produseres basis landbruksvarer, er ganske godt beskytta gjennom importvernet og konkurrerer først og fremst på hjemmemarkedet.

På seminaret ble både konsernsjefen i Kavli Holding AS, Erik Volden, og konsernsjefen i Nortura, Arne Kristian Kolberg, utfordret til å si noe om hvordan de skaper konkurransekraft.

Volden i Kavli trakk fram viktigheten av å ha innsikt i hva forbrukerne ønsker. For å få denne reelle forbrukerinnsikten har de f.eks sett på hva er det folk bruker rømme til. Jo, siden taco er en populær matrett, fant Kavli ut at de skulle selge rømme på flaske. I tillegg har Q-sjefen, som tilhører Kavli-konsernet,  nettmøte direkte med forbrukerne.

Konsernsjefen i Nortura, Kolberg, påpekte at norsk matindustri og landbrukspolitikk henger tett sammen, og en eventuell endring i landbruket påvirker også matindustrien. Ifølge Kolberg er det viktig å se matproduksjonen i Norge i et større perspektiv. I 2050 vil vi være ca. 6,5 millioner mennesker i Norge, 9 milliarder i verden. I tillegg reduseres jordbruksarealet i hele verden. I løpet av ti år har jordsbruksarealet i Norge blitt redusert med 6 %. Verdens handelsorganisasjon, WTO, sine prognoser viser at etterspørselen etter mat vil øke med 70 % framover. Altså, det betyr at behovet for mat i hele verden øker.

At vi går en spennende tid i møte for norsk landbruk og matindustri var i alle fall alle innlederne på seminaret enige om! Uansett vil Campus Ås være viktige bidragsytere framover både innen forskning og etter – og videreutdanning, og ikke minst utdanning av framtidige arbeidstakere innen landbruket og matindustrien på UMB/NMBU.