Forskningsopphold med følger

Anne M Jervell, forsker ved NMBU Handelshøyskolen

22.01 bondens marked 4

Forskermobilitet kan ha uforutsette følger. Denne gangen handler det om spredning av ideer. Min historie handler om hvordan Bondens marked kom til Norge. I løpet av høsten er den omtalt både i Aftenposten og i en invitert kronikk i siste nummer av ’Mat fra Norge’ (i handelen nå).

Bondens marked har nylig feiret 10 år i Norge. Mer enn 350 småskala matprodusenter får markedsført produktene sine direkte til befolkningen i Oslo, Trondheim, Bergen og nær 20 andre byer og tettsteder. Omsetningen har passert 40 millioner.  En lilleputt, men ikke uten innflytelse på oppfatningene om hva norsk mat er og kan være.

Da jeg møtte Davis Farmers Market (FM) i august 2000 var det allerede en viktig institusjon og møteplass i universitetsbyen. Markedet bugnet av fargerike produkter, glade kunder og fornøyde selgere. Møtet med markedet gjorde meg nysgjerrig. Jeg fant ut at FM oppsto som en ’retroinnovasjon’ i USA på 1970 tallet. Da var mye av den tradisjonelle torghandelen utkonkurrert av supermarkedene. Samtidig brakte alternativbevegelsen med seg en ny bølge av småskala produksjon og økologisk jordbruk. Initiativene kom ofte fra forbrukersiden, som ønsket å kjøpe produktene direkte fra de som dyrker dem. Denne direkte kontakten er kjernen i ’det nye’ FM. Over tid fikk konseptet stor utbredelse og støtte av USDA (det amerikanske landbruksdepartementet). Jeg leste det jeg fant av artikler og rapporter, intervjuet, fotograferte – og handlet. Så skrev jeg en artikkel om FM fenomenet i Landbruksøkonomisk forum (2/2001) der jeg spurte: ”Er det mulig, tross forskjeller, å overføre noe av dette til min småby (Ås), min storby (Oslo) og mitt hjemland (Norge)?”.

Dette spørsmålet, gjentatt etter hjemkomst til NILF (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning), fikk snøballen til å rulle. På denne tiden var Norsk gardsmat (nå Hanen) etablert og det var lansert et verdiskapingsprogram for norsk mat. Småskalaforedlingen var i gang og ga nye inntektsmuligheter. Produktene passet ikke i de store kjedene. Salg direkte fra gården kunne fungere for noen, men nådde først og fremst lokale markeder. Hvordan skulle de nye produktene nå betalingsvillige forbrukere i byene? Bondens marked representerte en løsning og en mulighet. Landbrukssamvirket tok en nøkkelrolle i etableringen ga utviklingen ressurser i en oppstartsfase.

Bevegelsen vokser, utvikles og får avleggere: BM Norge er i dag en uavhengig stiftelse, med lokale medlemsorganisasjoner med ulik organisering. Etableringen av Bondens butikk i Mathallen gjør produkter fra de største av de små tilgjengelige i Oslo også utenom markedsdagene. Forbrukerinteressen er stor – det er tilbudet av selgere og varer som begrenser aktiviteten.

Å bidra til å etablere Bondens marked i Norge ble et uventet og ikke planlagt resultat av mitt forsknings- og studieoppholdet i Davis, California. Hva er din historie?