Kyststi i storbyen

I 2015 tok Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, administrerende direktør i Statsbygg Harald V. Nikolaisen og Oslos daværende ordfører Fabian Stang de første symbolske spadestikkene i arbeidet med en ny kyststi fra innerst i Frognerkilen og utover mot Oscarshall. Nå er stien på det nærmeste ferdig. Den er absolutt verd en tur!

Av Kjell Harvold, Knut Bjørn Stokke og Arne Tesli

Universell utforming, men bare delvis
Kyststien har blitt rustet opp etappevis og en målsetning har vært å gjøre den mest mulig universell utformet (UU). Allerede etter noen få skritt, etter start innerst i Frognerkilen, går stien på relativt brede treplanker satt opp på påler i standsonen.

Kyststi
På Bygdøy er det mange viktige natur- og kulturverdier, og med en godt tilrettelagt kyststi er det mulig å sikre folk tilgang til disse verdiene samtidig som man unngår slitasje.

Her er det fint tilgjengelig for rullestolbrukere. Også strekninger lenger ut er bygd på samme måte. Imidlertid møter stien av og til fjellknauser. Dette illustrer et dilemma med denne typen kyststier. Hvor langt skal en gå/hvor store inngrep i naturen skal en foreta for å ivareta hensynet til UU? På Bygdøy har en valgt å gjøre bare deler av stien tilgjengelig for alle.

Kyststi
Ikke hele kyststien har universell utforming. Noen steder kunne en kanskje også hatt flere piler eller kart som markerer kyststien.

 

Tilgang til kysten for alle?
Et viktig poeng med en kyststi, er å gjøre kysten tilgjengelig for allmennheten. Dette har den nye kyststien på Bygdøy langt på vei gjort. En kan nå gå helt nede ved sjøen forbi Rodeløkken Kafe, forbi Oscarshall og helt ut til Dronninghavnveien. Her er det imidlertid stopp. Veien videre er sperret med en lukket port og skiltet «privat». Hvis en ønsker å vandre videre til Huk aveny, er en henvist til en smal og bratt trapp ca. 100 meter inn fra kysten. Oslo bystyre har vedtatt at kyststien skal gå langs kysten også her, men her har grunneierne så langt satt seg på bakbena. Dette viser hvor vanskelig det er å etablere kyststi; man er langt på vei avhengig av hver enkelt grunneiers velvilje. Det blir interessant å følge denne prosessen videre: Vil det være mulig å «åpne» kysten på denne strekningen – og hvor mye vil det koste?

Kyststi
Så langt, men ikke lenger. Sørover fra Dronninghavnveien er det – i hvert fall så langt – ikke tilgang for allmenheten langs strandsonen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *