jordvern

Bevaring av jord i kamp mot klimaendringer

Se for deg at du dekker en fotball med et lag tynn plastfolie. Denne plastfolien vil være mye tykkere enn jordsmonnet er på jordkloden. All plantevekst og matproduksjon er avhengig […]

Shutterstock

  Det aller meste av den gjenværende matjorda ligger rundt de samme tettstedene som har bygget ned mest matjord. Analyser av arealbruksendringer mellom 2008 og 2011 tegner et tydelig bilde. […]