Nasjonalparker – fra fjell til kyst

Den nye kystnasjonalparken på Jomfruland utenfor Kragerø åpner offisielt 13. august i år. Foto: Lillian Tveit, Shutterstock

Nasjonalparkene våre langs kysten er ganske annerledes enn nasjonalparkene på fjellet. Hva har det å si for forvaltningen av dem?

av Knut Bjørn Stokke og Jan Vidar Haukeland

Etablering av nasjonalparker og andre store verneområder i Norge har tradisjonelt blitt lagt til fjellområdene. De senere årene er det imidlertid blitt etablert flere nasjonalparker langs kysten i Oslofjorden og på Sørlandet. Først ute var Ytre Hvaler nasjonalpark i 2009, som ble etablert samtidig med Kosterhavet nasjonalpark på svensk side av grensen. I 2013 ble Færder nasjonalpark opprettet i Nøtterøy og Tjøme kommuner, mens Jomfruland nasjonalpark i Kragerø kommune og Raet nasjonalpark i Tvedestrand, Arendal og Grimstad kommuner ble etablert i 2016.

I PlanCoast-prosjektet undersøker vi erfaringer med forvaltningen av noen av disse nye nasjonalparkene langs kysten, begrenset til Kosterhavet, Ytre Hvaler og Færder. Den første problemstillingen vi tar tak i er hvilke nye utfordringer som disse kystparkene innebærer for forvaltningen og i hvilken grad lover og administrative rammeverk er tilstrekkelig tilpasset denne type områder. For å belyse dette besøkte vi disse tre parkene og intervjuet nasjonalparkforvalterne 13. og 14. oktober 2016.

Det er flere interessante trekk ved nasjonalparkene langs kysten som skiller dem fra nasjonalparkene på fjellet. For det første er alle med unntak av Ytre Hvaler lokalt initiert parker, og ikke en del av den statlige nasjonalparkplanen. For det andre er det vårt foreløpige inntrykk at parkene har stor lokal støtte og at det knytter seg relativt få arealbrukskonflikter til vernet sammenlignet med fjellparkene. Samtidig viser våre foreløpige funn at det også er en rekke utfordringer ved å forvalte nasjonalparkene langs de befolkningstette kystområdene. Dette er særlig knyttet til det å utnytte og håndtere det store og mangfoldige besøkspresset både fra land og sjøsiden. I PlanCoast-prosjektet vil vi undersøke nærmere hvordan naturbasert reiseliv blir håndtert i forvaltningen, og da særlig balanseringen av besøksinteressene opp mot verneformålene. Resultater av denne delen av undersøkelsen ble presentert på en internasjonal konferanse om marin turisme i Gøteborg 13. – 16. juni 2017, se http://es.handels.gu.se/avdelningar/avdelningen-for-kulturgeografi/cmt2017

En artikkel som presenterer de viktigste funnene blir publisert i tidsskriftet PLAN i løpet av året.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *